Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Jobmatchers Portal

Met Jobmatchers portal kunt u uw vacature- en sollicitatiegegevens verwerken. U blijft als gebruiker te allen tijde de eigenaar van uw eigen gegevens. Wij maken alleen gebruik van statistieken om onze dienst te ondersteunen en wij werken volledig in overeenstemming met de richtlijnen van de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zetten ons voortdurend in om Jobmatchers portal te verbeteren en houden u hier graag op de hoogte.

Wij wensen u een prettig gebruik van Jobmatchers portal toe!

1. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden

Door deze Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) te ondertekenen, geeft u aan dat u deze accepteert en ermee instemt dat ze van toepassing zijn op uw gebruik van het sollicitatie-trackingsysteem “Jobmatchers portal” en ook op de website jobmatchers.nl, die hieraan is gekoppeld (hierna collectief “Systeem” genoemd) van Jobmatchers B.V., met statutaire zetel in ’s-Hertogenbosch op Utopialaan 49, 5232 CD te ‘s-Hertogenbosch. De Gebruiksvoorwaarden bevatten een beschrijving van de voorwaarden voor gebruik van het Systeem. Indien u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden dient u uw gebruik van het Systeem te staken.

2. Portal voor Hoofdgebruikers

Het Systeem is verdeeld in een portal voor professionals (“Gebruikers”) en een portal voor werkzoekenden (“Betrokkenen”). Een Hoofdgebruiker wordt verondersteld een Key accountmanager te zijn voor Jobmatchers portal van een éénmansbedrijf of bedrijf dat is ingeschreven in het handelsregister, die verantwoordelijk is voor het aantrekken en/of de selectie van personeel, mogelijk namens derden.

3. Uw Hoofdgebruikersaccount

Wanneer u zich voor een Hoofdgebruikersaccount registreert, moet u de volledige naam van uw bedrijf en uw contactgegevens aan Jobmatchers portal doorgeven, waaronder uw (zakelijke) e-mailadres. Als Hoofdgebruiker bent u gemachtigd om een account op te zetten voor een beperkt aantal ondergeschikte gebruikers. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen “recruiter” en “gast”, afhankelijk van het gewenste toegangsniveau. Bij het doorgeven van de login-gegevens aan de ondergeschikte gebruikers dient u de hierop van toepassing zijnde bepalingen onder punt 6 (“Privacy”) in aanmerking te nemen.

U bent geheel verantwoordelijk voor alle inhoud die met behulp van de Hoofdgebruikersaccount door u op het systeem wordt geplaatst. Het gebruik van de Hoofdgebruikersaccount of het Systeem voor onrechtmatige en/of onwettige activiteiten is niet toegestaan. Dit omvat in alle gevallen, maar is niet beperkt tot, het omzeilen van de beveiligings- of aanpassingsfunctionaliteit van het Systeem, behalve wanneer dit op basis van uw standaard accountinstellingen gebeurt. Jobmatchers portal behoudt zich het recht voor om uw account met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval van vermeende onrechtmatige en/of onwettige activiteiten.

U hebt zelf het recht om de Hoofdgebruikersaccount op elk gewenst moment te beëindigen. Om dit te doen, kunt u met behulp van de contactgegevens zoals vermeld onder punt 10 van deze Gebruiksvoorwaarden contact opnemen met Jobmatchers portal.

4. Wijzigingen ter verbetering van het Systeem

Jobmatchers portal behoudt zich het recht voor om het Systeem op elk gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen met het doel om het Systeem te verbeteren. Als een wijziging mogelijk gevolgen heeft voor het gebruik, proberen we deze wijziging zoveel mogelijk aan te kondigen hoewel aankondiging van een dergelijke wijziging niet altijd plaatsvindt.
Daarnaast behoudt Jobmatchers portal zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden worden van kracht op het moment van registratie in het Systeem. Een wijziging van de Gebruiksvoorwaarden zal duidelijk zichtbaar in het Systeem worden gecommuniceerd. Door het Systeem na plaatsing van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te gebruiken, wordt aangenomen dat u de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden accepteert.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit het Systeem, waaronder ook tekst, afbeeldingen, video’s en ander materiaal, software en het handelsmerk van Jobmatchers portal, behoren toe aan Jobmatchers portal, haar licentiegevers of partners.

Indien inhoud door u wordt verstrekt voor of als toevoeging aan het Systeem, onder andere maar niet beperkt tot vacatures, garandeert u dat deze inhoud geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. U zult Jobmatchers portal in dit opzicht vrijwaren tegen alle aanspraken door derden.

U blijft de houder van alle auteursrechten met betrekking tot de inhoud die door uzelf is ontwikkeld. Indien nodig verstrekt u door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren aan Jobmatchers portal een licentie om de inhoud die door u is geleverd te reproduceren en openbaar te maken. U geeft hierbij uw toestemming voor het mogelijke gebruik door Jobmatchers portal van uw bedrijfsnaam, woordmerk en/of beeldmerk in het Systeem.

6. Privacy

Wanneer u persoonlijke gegevens opgeeft (zoals uw naam of e-mailadres) via het Systeem of wanneer u persoonlijke gegevens verzamelt via de Website, zal Jobmatchers portal deze persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met haar privacyverklaring (privacy beleid) zoals gepubliceerd is op de Website.

Als Hoofdgebruiker bent u verantwoordelijk voor de opgave door Betrokkenen van persoonlijke gegevens in het Systeem binnen de strekking van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. U zou als gegevensverantwoordelijke verplicht kunnen worden om de verwerking van persoonlijke gegevens door u te melden aan het College Bescherming Persoonsgegevens in het kader van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. Indien uw statutaire zetel in het buitenland is gevestigd, zou u insgelijks verplicht kunnen worden om de verwerking te melden aan de bevoegde uitvoerende instantie in het land waar uw statutaire zetel is gevestigd in het kader van de wetgeving van het betreffende land. U bent zelf verantwoordelijk voor meldingen aan het College Bescherming Persoonsgegevens in Nederland of aan de uitvoerende instantie in het land waarin uw statutaire zetel is gevestigd.

Door het Systeem te faciliteren treedt Jobmatchers portal op als de gegevensverwerker van deze persoonlijke gegevens. Indien nodig geeft u Jobmatchers portal de vereiste toestemming voor deze verwerking in het kader van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Jobmatchers portal zal alleen de persoonlijke gegevens van Betrokkenen verwerken indien en voor zover dit vereist is in verband met de prestaties van haar diensten aan u als gegevensverantwoordelijke. Bij de verwerking van persoonlijke gegevens zal Jobmatchers portal de bepalingen van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens naleven.

Jobmatchers portal mag de persoonlijke gegevens van Betrokkenen alleen in anonieme vorm gebruiken voor het uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve metingen. Specifieker gezegd betekent dit dat Jobmatchers portal meet via welke mediabronnen vacatures worden vervuld en hoeveel sollicitaties op vacatures afkomstig zijn uit specifieke mediabronnen. Indien nodig geeft u Jobmatchers portal uw toestemming om de gegevens voor dit doel te gebruiken.

Jobmatchers portal zal toereikende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonlijke gegevens tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking (waaronder onnodige verzameling of verdere verwerking) te beschermen. Deze maatregelen zullen een gepast niveau van beveiliging garanderen met inachtneming van de stand van zaken en de kosten van invoering, gezien de risico’s die gemoeid zijn met de verwerking en de aard van de gegevens die beschermd moeten worden.

Jobmatchers portal zal strikte vertrouwelijkheid handhaven ten aanzien van gegevens waarvan zij zich bewust wordt gedurende het leveren van haar diensten, behoudens voor zover wettelijke voorschriften haar verplicht stellen hiervan melding te doen.

U zult Jobmatchers portal de mogelijkheid geven om een gepast niveau van beveiliging zoals hierboven is beschreven in te voeren en te onderhouden. Jobmatchers portal zal toegangs- en identificatiecodes aan u toekennen om toegang te krijgen tot het Systeem en de inhoud daarvan; u bent verplicht om de toegangs- en identificatiecodes met zorg te behandelen en ze alleen aan gemachtigde gebruikers te verstrekken. U mag hierbij onderscheid maken tussen onder andere “recruiter” en “gast”, afhankelijk van het toegangsniveau.

Jobmatchers portal zal strikte vertrouwelijkheid handhaven ten aanzien van gegevens waarvan zij zich bewust wordt gedurende het leveren van haar diensten, behoudens voor zover wettelijke voorschriften haar verplicht stellen hiervan melding te doen.

Om u de mogelijkheid te bieden gehoor te geven aan de maximale bewaartermijn van persoonlijke gegevens, zoals onder meer door de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens wordt voorgeschreven, biedt Jobmatchers portal u de mogelijkheid om afgewezen sollicitaties te anonimiseren met behulp van een anonimiseringsscript. U bent als gegevensverantwoordelijke binnen de strekking van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens verantwoordelijk voor de tijdige toepassing hiervan op de gegevens.

7. Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring

Jobmatchers portal garandeert niet dat het Systeem ononderbroken foutloos zal functioneren. Voor zover door de wet is toegestaan, sluit Jobmatchers portal (waaronder ook alle aan haar gelieerde bedrijven) hierbij alle aansprakelijkheid uit voor elke aard en elke vorm van (directe of indirecte) schade die is ontstaan door of als gevolg van uw gebruik van het Systeem.

U gaat ermee akkoord dat u Jobmatchers portal vrijwaart en schadeloos stelt tegen alle schade, aansprakelijkheden en directe en indirecte kosten die ontstaan uit het beschikbaar stellen, de inhoud of het verzenden van rapporten of inhoud die door u op het Systeem worden geplaatst, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en/of elke vorm van schending van de Gebruiksvoorwaarden door u.

8. Rechtskeuzebepaling en geschillenregeling

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen die uit de Gebruiksvoorwaarden voortkomen, zullen exclusief aan de toepasselijke en voor dit doel bevoegde rechtbank in ’s-Hertogenbosch worden voorgelegd.

9. Algemene bepalingen

Indien en voor zover een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of nietig verklaard zou worden, zal deze ongeldigheid of nietigheid niet van invloed zijn op de andere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden en zullen de Gebruiksvoorwaarden in andere opzichten van kracht blijven en zal de ongeldig of nietig verklaarde bepaling worden vervangen door een bepaling die voor zover mogelijk hetzelfde bepaalt als de bepaling die ongeldig of nietig is verklaard.

Contact

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de gebruikersvoorwaarden, dan kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Jobmatchers B.V.
Utopialaan 49
5232CD ‘s-Hertogenbosch
Telefoon +3173 3035861
info@jobmatchers.nl